Podmienky používania stránky


Prístup na stránku www.pdelectric.sk/ môže byť zo strany Prevádzkovateľa PD Electric s.r.o. (dalej len Prevádzkovateľa) podmienený poskytnutím niektorých osobných údajov Užívateľa v zmysle zák. č. 428/2002 Z.z., o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 602/2003 Z.z., zákona č. 576/2004 Z.z., zákona č. 90/2005 Z.z. a prípadne aj iných zákonov, v platnom znení. V takom prípade bude Prevádzkovateľ s týmito údajmi nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi.

Prevádzkovateľ spolupracuje so spoločnosťami, ktoré mu poskytujú rôzne služby. Tieto spoločnosti, pokiaľ sú k tomu oprávnené, môžu nakladať s osobnými údajmi Užívateľa, pričom s týmito informáciami pracujú iba pri plnení svojich povinností a nesmú ich použiť na iný účel. Prevádzkovateľ nepredáva, neprevádza a neoznamuje osobné údaje tretím stranám.

Prevádzkovateľ si však vyhradzuje právo použiť alebo previesť akýkoľvek údaj, ktorý bude potrebný k naplnaniu právnych predpisov, k ochrane integrity siete, ku splneniu požidavky Užívateľa alebo pri právnom vyšetrovaní a vyšetrovaní vo verejnom záujme. Pokiaľ si Užívateľ praje opraviť osobné údaje, ktoré o ňom Prevádzkovateľ má, môže ho o to požiadať na emailovej adrese pdudek@pdelectric.sk alebo na vyššie uvedenej poštovej adrese.

"Cookies" sú informácie, ktoré sú z internetovej stránky presúvané na hard disk počítača Užívateľa. Cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si dôležité informácie, ktoré Užívateľovi uľahčia ďalšie jej používanie.

Ako väčšina internetových stránok aj stránka Prevádzkovateľa používa cookies. Na základe anonimných dátových objektov napríklad Prevádzkovateľ sleduje celkový počet návštevníkov na týchto stránkach. Pokiaľ nechce Užívateľ cookies používať alebo pokiaľ chce, aby internetový prehliadač použitie cookies oznámil, musí tento vo svojom internetovom prehliadači vybrať príslušnú voľbu. Ak zablokuje Užívateľ všetky cookies, nebude môcť využiť niektoré funkcie tejto stránky.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo akokoľvek a kedykoľvek meniť svoju politiku ochrany osobných dát, pričom aktuálny stav bude vždy umiestnený na tejto stránke.

Pri používaní týchto stránok Užívateľ nesmie zasahovať do bezpečnosti týchto stránok, nemôže tieto stránky využívať k prenášaniu škodlivých súborov a snažit sa preniknúť do verejne neprístupných miest týchto stránok. Užívateľ je rovnako povinný ctiť autorské práva Prevádzkovateľa k týmto stránkam.

Prípadné riziká plynúce Užívateľovi z používania týchto stránok, sú úplne na Užívateľovi a Prevádzkovateľ za ne nenesie žiadnu zodpovednosť. Všetky spory vzniknuté v súvislosti s využívaním týchto stránok, budú prejednávané miestne príslušným súdem v Slovenskej republike a v súlade so zákonmi Slovenskej republiky. Ustanovenia týchto podmienok, ktoré sa z akéhokoľvek dôvodu stanú nevymáhateľné budú považováné za oddeliteľné od ostatných ujednaní a na ich platnosť a vymáhateľnosť nebudú mať vplyv.

Naši partneri:

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
logo9 logo6 logo10 logo7 logo8